Ve 3. čtvrtletí letošního roku byl zjištěn jeden případ diskriminace spotřebitele

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách dodržování zákazu diskriminace spotřebitele. Ve 3. čtvrtletí tohoto roku provedla 35 kontrol a podezření na diskriminaci zjistila v jednom případě.

Česká obchodní inspekce v období od 1. července do 30. září 2023 monitorovala, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů. V rámci této kontrolní akce bylo také prověřováno plnění dalších povinností podávajících, vyplývajících z právních předpisů, které jsou předmětem dozorové činnosti ČOI. Celkem inspektoři uskutečnili 35 kontrol a porušení právních předpisů zjistili ve 13 případech (37,14 %). Podezření na některou z forem diskriminace vzniklo v 1 případě, což představuje 2,86 % z celkového počtu 35 provedených kontrol.

Zjištěné nedostatky v oblasti diskriminace spotřebitele

Podezření na porušení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb, tedy zakazuje odlišné zacházení s lidmi ve srovnatelných situacích na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání, světového názoru a podobně, vzniklo v 1 případě.

Jednalo se o diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, kdy osobě se zdravotním postižením, která využívá doprovodu asistenčního psa se zvláštním výcvikem, nebyl umožněn vstup do provozovny.

Vedle specifického zaměření kontrol na oblast diskriminace bylo součástí kontrolní akce ověřování dodržování dalších ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, která obchodníci porušili ve 13 případech. Nejčastěji, v 9 případech, byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje (§ 3), ve 4 případech prodávající neseznámili spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12), v 1 případě bylo zjištěno porušení ustanovení § 11, odst. 1, kdy podávající nezajistil, aby písemně poskytnuté informace byly uvedeny v českém jazyce. Pokud se týče porušení dalších právních předpisů, bylo zjištěno porušení ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 65/2017, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kdy prodejce neumístil na místě prodeje alkoholických nápojů pro spotřebitele zjevně viditelný text týkající se zákazu prodeje nápojů osobám mladším 18 let.

Uložená opatření – pokuty za diskriminaci spotřebitele

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti ČOI nabylo v období od 1. července do 30. září 2023 právní moci 12 pokut v celkové hodnotě 12 000 Kč. V souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním nenabyla v uvedeném období právní moci žádná pokuta.

zdroj informací: ČOI (Česká obchodní inspekce)/Mgr. František Kotrba (Tiskový mluvčí)

Pokračujte ve čtení dalších článků ekonomického typu ZDE.