Počet pracujících cizinců v Česku v roce 2020 vzrostl. Ke konci roku 2020 dosáhl počet cizinců zaměstnaných v České republice hodnoty 741 967 osob. Cizinci se tak na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství podíleli 14,2 %. Nejvíce jich působilo ve zpracovatelském průmyslu.

Počty pracujících cizinců v Česku vzrostly

Počty cizinců-zaměstnanců (644 164) i počty cizinců-držitelů živnostenského oprávnění (97 803) v roce 2020 meziročně vzrostly, a to i přes probíhající pandemii onemocnění covid-19.

„Zatímco počty cizinců-zaměstnanců zaznamenaly loni růst o 3,6 %, počty cizinců-držitelů živnostenského oprávnění se ve srovnání s rokem 2020 zvýšily o 4,3  %. Zahraniční pracovníci hrají na domácím trhu práce důležitou roli a některá odvětví se bez nich neobejdou,“ komentuje údaje Jarmila Marešová, expertka na migraci z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.

Z hlediska typu registrace se u cizinců-zaměstnanců nejvíce navýšily počty informačních karet občanů EU.

Od roku 2015 vzrostl jejich počet zhruba o 145 tisíc. Oproti tomu nejnižší přírůstek za uvedené období byl zaznamenán u držitelů tzv. modrých karet, a to pouhých 614 osob.

Mezi cizinci-zaměstnanci u nás v roce 2020 převažovali muži (62,8 %). Vyšší převaha mužů je patrná zejména u skupiny občanů zemí EU27. Mezi občany třetích zemí je podíl mužů o něco nižší.

Z hlediska členění podle státního občanství měli mezi cizinci evidovanými úřady práce ke konci roku 2020 nejvyšší zastoupení občané Slovenska (204 294) a Ukrajiny (159 468).

V žebříčku nejpočetnějších státních občanství dále následovali Poláci, Rumuni, Bulhaři a Maďaři. Zejména počty občanů Ukrajiny od roku 2017 výrazně rostou, což pravděpodobně souvisí se zavedením některých programů ekonomické migrace cílených na tyto zahraniční pracovníky. Dynamický vývoj však v posledním období můžeme sledovat např. i u občanů Maďarska.

Nejvíce cizinců pracuje ve zpracovatelském průmyslu.

V tomto odvětví bylo v roce 2020 zaměstnáno 31,2 % z celkového počtu cizinců-zaměstnanců ze zemí EU27 a 24,9 % z celkového počtu cizinců-zaměstnanců z třetích zemí. Následují administrativní a podpůrné činnosti, zahrnující agenturní zaměstnávání, dále obchod a stavebnictví.

Podle tříd klasifikace zaměstnání pracuje nejvíce cizinců-zaměstnanců jako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Na tuto kategorii připadalo v roce 2020 celkem 28,8 % z celkového počtu zahraničních pracovníků registrovaných úřady práce. V posledním období je však patrný trend rostoucího počtu i podílu cizinců zaměstnaných v kategoriích připadajících na polo-kvalifikované profese, tedy u obsluhy strojů a zařízení a u řemeslníků a opravářů. Zároveň narůstá i skupina cizinců vykonávajících kvalifikované práce.

Zdroj informací: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-v-cesku-pracujicich-cizincu-loni-vzrostl

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com