Kontroly prodlužovacích kabelů ukázaly nedostatky u poloviny výrobků

Česká obchodní inspekce (ČOI) uskutečnila v minulém roce technickou kontrolu zaměřenou na prodlužovací kabely.  U 45 hospodářských subjektů ČOI zkontrolovala 46 výrobků a porušení právních předpisů zjistila u 26 hospodářských subjektů, u kterých shledala 25 výrobků s nedostatky.

Za nedodržení příslušné legislativy uložila ČOI 19 pokut ve výši 159 000 korun

„Výsledky kontrolní akce potvrzují, že se u více než poloviny kontrolovaných výrobků vyskytují nedostatky jak technického, tak administrativního charakteru. Vzhledem k této situaci bude Česká obchodní inspekce v kontrolách prodlužovacích kabelů pokračovat a bude pravidelně informovat spotřebitele o nebezpečných a nevyhovujících výrobcích,“ říká ke kontrolám ředitel ČOI Jan Štěpánek.

Česká obchodní inspekce (ČOI) provedla v minulém roce kontrolní akci zaměřenou na bezpečnost prodlužovacích kabelů (prodlužovací přívody)

Cílem kontrol bylo zjistit, zda hospodářské subjekty dodržují platnou legislativu. Inspektoři ČOI uskutečnili 45 kontrol (38 distributorů, 5 výrobců, 2 dovozci), u kterých monitorovali 46 výrobků.

ČOI zjistila porušení právních předpisů u 26 hospodářských subjektů, které u 25 výrobků nedodržely právní předpisy (u 22 výrobků se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci nebo označení výrobku, z toho 8 výrobků nebylo opatřeno bezpečnostními informacemi v českém jazyce a 14 výrobků nebylo označeno identifikačními a kontaktními údaji o výrobci či dovozci).

ČOI také provedla odběry 7 typů výrobků, které byly předány k odbornému technickému testování.

Po celkovém posouzení všech vzorků, tedy včetně značení a průvodní dokumentace, byly vyhodnoceny jako nevyhovující 4 vzorky:

 • prodlužovací přívod ZENITECH Ref. 189562
 • prodlužovací přívod MUNOS BASIC PUK4
 • prodlužovací přívod SOLIGHT PP10
 • prodlužovací přívod BEMKO NA3GU1M

U všech nevyhovujících prodlužovacích kabelů byla zpracována analýza rizik a ve všech případech bylo stanoveno nízké bezpečnostní riziko.

ČOI uložila za zjištěné nedostatky zatím pravomocně 19 pokut v celkové hodnotě 159 000 Kč, další probíhající správní řízení ještě nejsou pravomocná.

Příslušné právní předpisy

 • zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
 • nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice LVD 2014/35/EU)
 • nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2011/65/EU)
 • Nařízení EP a Rady č. 765/2008 – požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh

 

Podmínky pro výrobu prodlužovacích přívodů jsou stanoveny harmonizovanými normami:

 • ČSN IEC 60884-1:2003+A1:2014+A2:2014+O1:2004+O2:2015 Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné požadavky
 • ČSN IEC 60884-2-7+A1:2015 Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody
 • ČSN 340350 ed.2:2009 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
 • ČSN EN 50525-1:2011 Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně – Část 1: Všeobecné požadavky
 • ČSN EN 50525-2-11:2011 Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně – Část 2-12: Kabely pro všeobecné použití – Flexibilní kabely s PVC termoplastickou izolací

Zdroj informací: https://www.coi.cz/kontroly-prodluzovacich-kabelu-ukazaly-nedostatky-u-poloviny-vyrobku/

Zdroj úvodní fotografie naleznete ZDE.

Pokračujte ve čtení ekonomických článků ZDE.