Dění v oblasti uznaných patentů v Česku za poslední roky není ideální

V roce 2022 bylo českým i zahraničním subjektům uděleno či validováno Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV ČR) pro území naší republiky celkem 5 076 patentů, tedy nejméně za posledních deset let. Zahraničním přihlašovatelům náleželo 93 % z nich, na české subjekty připadlo zbylých 7 %, tedy 355 patentů.  Od roku 2019 došlo k jejich snížení o téměř 3 tisíce.

Tuzemští přihlašovatelé podali v minulém roce k patentové ochraně u ÚPV ČR celkem 507 přihlášek svých vynálezů nebo nových technických řešení

Jedná se o nejnižší hodnotu od roku 1995. Propad je patrný především u vysokých škol. Po výrazném nárůstu v počtu jimi podaných patentových přihlášek v prvních letech nového tisíciletí až na rekordních 279 v roce 2013 došlo k výraznému úbytku v následujících deseti letech. V minulém roce vysoké školy podaly 106 patentových přihlášek.

Průměrná doba od podání přihlášky do udělení patentu je zhruba 5 let a zároveň není patent udělen všem přihlašovatelům. Úspěšnost se pohybuje okolo 45 %. Dlouhodobě nejvyšší úspěšnost vykazují veřejné vysoké školy a výzkumné instituce, kde se pohybuje mezi 80 až 85 %.

Mezi českými přihlašovateli patentů, jimž byl ÚPV ČR udělen patent, dominují podniky

Ty v loňském roce získaly 166 udělených patentů. Následovaly veřejné vysoké školy s 98 patenty, 53 patentů náleželo fyzickým osobám a 34 veřejným výzkumným institucím. „Mezi podnikovými patenty převažovaly ty, které byly uděleny domácním firmám, konkrétně se jednalo o 135 patentů. Zahraničním afilacím jich pak bylo v roce 2022 uděleno 31,“ říká Karel Eliáš z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

Z celkového počtu 51 tisíc platných patentů pro území Česka patřila k 31. 12. 2022 přesně jedna čtvrtina subjektům z Německa, 16 % přihlašovatelům ze Spojených států amerických a pouze 7 % tuzemským subjektům. Veřejným výzkumným institucím, vysokým školám, firmám či občanům z Česka náleželo 3 463 platných patentů, z toho firmám s českým vlastníkem 1 447.

Přihlašovatelé patentů z Česka nejsou v zahraničí stále příliš aktivní

Počet jejich podaných přihlášek u zahraničních patentových úřadů v posledních letech spíše stagnuje. U zahraničních patentových úřadů bylo v roce 2021 podáno českými subjekty celkem 1 086 přihlášek patentů, nejvíce (295) pak u patentového úřadu Spojených států. „U Evropského patentového úřadu bylo českými subjekty v roce 2021 podáno 204 patentových přihlášek. Pro srovnání rakouské subjekty podaly u stejné instituce 2 320 přihlášek svých vynálezů,“ konstatuje Eva Myšková Skarlandtová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Aktuální data k tématu Ochrana průmyslového vlastnictví naleznete na webu ČSÚ.

Zdroj informací: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-uznanych-patentu-byl-loni-rekordne-nizky

Další zajímavé čtení naleznete ZDE.

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com