Praha – Ve 3. čtvrtletí roku 2020 pokračovala Česká obchodní inspekce v kontrolách zaměřených na diskriminaci spotřebitelů. Z celkově provedených 248 kontrol zjistila podezření na některou z forem tohoto nežádoucího společenského jevu ve 3 případech.

Z celkového počtu 248kontrol v období od 1. července do 30. září 2020 zjistila podezření na některou z forem diskriminace spotřebitelů ve 3 případech. Konkrétně se zaměřila na porušování § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který zakazuje prodávajícím diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb.

Podezření na diskriminaci spotřebitele

Podezření na některou z forem diskriminace spotřebitele byla inspektory zaznamenána v těchto konkrétních případech: 

  • 1x byl rusky hovořícím zákazníkům nabídnut jídelní a nápojový lístek, ale jídelní lístek s denním obědovým menu jim nabídnut nebyl, ačkoli česky hovořícím zákazníkům tento jídelní lístek s denním obědovým menu nabídnut byl

 

  • 1x byl spotřebiteli zakázán vstup do provozovny s dětmi mladšími 15 let

 

  • 1x byl výrobek zakoupený do kontrolního nákupu, který byl realizován v anglickém jazyce, účtován částkou 69 Kč namísto správné částky 49 Kč, čímž došlo k celkovému finančnímu rozdílu 40 Kč, neboť byly zakoupeny 2 kusy výrobku, tj. 2 x 69 Kč; kontrolní nákup realizovaný v českém jazyce byl účtován správně, tj. 2 x 49 Kč

V rámci kontrolní akce došlo rovněž k ověřování plnění dalších zákonných povinností obchodníků. Nedodržení těchto bylo odhaleno ve 102 případech.

Nejčastěji obchodníci porušovali ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Ve 32 případech bylo kvalifikováno porušení ustanovení § 12, neboť prodávající neseznamovali spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy, ve 26 případech byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje ve smyslu ustanovení § 3, v 19 případech se jednalo o porušení ustanovení § 16, kdy nebyl vydán doklad o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal nebo byl vydán doklad bez potřebných náležitostí.

V menším rozsahu bylo zjištěno porušení některých ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, včetně dalších zákonů.

Podezření na diskriminaci spotřebitele

Uložená opatření

Právní moci, ve 3. čtvrtletí 2020, v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním, nabyly dvě pokuty v celkové výši 40 000 Kč (jedná se o úhrnné pokuty, tj. týkají se i dalších porušení ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Obě pravomocně uložené pokuty se vztahují ke kontrolám provedeným v roce 2019. Obchodní společnosti MANES GROUP a.s. provozující „Art Restauraci Mánes“ byla uložena úhrnná pokuta ve výši 20 000 Kč. Německy hovořícím spotřebitelům nebylo nabídnuto jídlo z „poledního menu“, přestože spotřebitelům hovořícím česky jídlo z „poledního menu“ nabídnuto bylo.

Druhá pokuta, rovněž ve výši 20 000 Kč, byla uložena společnosti FlixBus CZ s.r.o. za diskriminaci spotřebitele kupující jízdenky při nástupu v autobuse, neboť totožnou službu poskytovala některým osobám kupujícím jízdenku při nástupu levněji než ostatním osobám, aniž vyšší cenu rozumně zdůvodnila. V konkrétním případě byla účtována cena za jízdné ve výši 60 Kč, zatímco dalšímu spotřebiteli nastupujícímu na stejnou trasu do téhož autobusu účtovala cenu 69 Kč, tedy o 9 Kč vyšší.

Další sankce ve formě zákazu prodeje byly uloženy na 438 kusů výrobků v celkové hodnotě 34 811,80 Kč. Dále byl vydán zákaz používání na 8 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

Na základě zjištěných dalších porušení právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo v tomto období celkem 74 pokut v celkové výši 205 000 Kč.

Zdroj informací: ČOI

Zdroj fotografií: pixabay.com