Co znamená, když se nějaká česká firma stala nespohlivým plátcem DPH?

Kdo se stává nespolehlivým plátcem DPH? Jedná se o firmu, která na dani z přidané hodnoty dluží minimálně půl milionu korun, neplní lhůty pro povinná podání nebo jsou zapojeni do podezřelých obchodů. Nejen v těchto případech se stávají podnikatelé či firmy takzvanými nespolehlivými plátci DPH.

V posledních letech jich stále přibývá, byť pomaleji než v minulosti. Na obchodování s podobnými subjekty by si měli dát podnikatelé i firmy pozor.

České vlády i v minulosti nastavily dodnes fungující nástroje pro boj s daňovými úniky i karuselovými podvody

Sobotkova i Babišova vláda zavedly v minulosti u daně z přidané hodnoty několik nástrojů pro boj s daňovými úniky případně karuselovými podvody. K těm nejúčinnějším patří například kontrolní hlášení nebo rozšíření systému reverse charge.

Přesto v Česku stále roste počet takzvaných nespolehlivých plátců i nespolehlivých osob. Na blacklistu se každým rokem objevuje více firem i podnikatelů než v roce předchozím,“ připomíná poradce Michal Dvořáček.

V loňském roce přibylo v České republice 2 159 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH nebo jsou označeny jako nespolehlivé osoby. Na černé listině bylo v lednu 2023 26 158 subjektů – z toho 4 934 nespolehlivých plátců DPH a 21 224 nespolehlivých osob. To je celkem o 13 procent víc než koncem roku 2021.

Jak jsou definováni nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba a jak se zařazení na blacklist vyhnout? Vše podstatné se dočtete v následujícím textu.

Za podvodníky ručí druhá strana

Ze zákona je nespolehlivým plátcem DPH obecně označen ten, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Stručnou a obecnou definici upřesňuje na svých webových stránkách generální finanční ředitelství. Podrobnosti najdete v paragrafu 106a zákona o DPH

Kdo je nespolehlivý plátce? Co říká zákon o DPH?

Ten, kdo závažným způsobem porušuje své povinnosti vztahující se ke správě daně a o kterém správce daně následně rozhodne, že je nespolehlivým plátcem.

Odvolání proti rozhodnutí finanční správy lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení a má odkladný účinek. Z „důvodů hodných zvláštního zřetele“ může správce daně odkladný účinek vyloučit.

Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem. Stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se tato skupina nespolehlivým plátcem.

Prověřte si plátce DPH v registru

Pro ostatní podnikatele, kteří platí DPH, a s těmito subjekty obchodují, jsou nespolehliví plátci nebezpeční tím, že pokud od nich odeberou zboží nebo službu, sami ručí za odvod daně. A finanční úřad ji od nich bude vymáhat.

Proto bych podnikatelům doporučoval sledovat registr plátců DPH a pečlivě prověřovat své obchodní partnery. Každý nespolehlivý plátce je označen v celostátním registru plátců DPH, zveřejněném na stránkách Ministerstva financí,“ upozorňuje Dvořáček.

Vyhledávání v registru je snadné. Příslušného plátce najdete buď podle daňového identifikačního čísla (DIČ), nebo přímo podle údajů o nespolehlivosti. Zadáte-li do vyhledávání „nespolehlivý plátce“ nebo „nespolehlivá osoba“, daňový portál vám rizikový subjekt a údaje/informace o něm zobrazí.

Registr plátců DPH obsahuje údaje o plátcích DPH, skupinách plátců DPH a identifikovaných osobách.

Kromě základních informací o subjektu jako jsou jeho daňové identifikační číslo (DIČ), právní forma, obchodní název nebo sídlo, zde jsou už desátým rokem dostupné klíčové údaje týkající se ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty, nespolehlivých plátců a uveřejněna také čísla bankovních účtů plátců DPH.

Rizikoví plátci DPH

Pokud je plátce DPH v registru označen jako nespolehlivý plátce, ručí za odvod daně příjemce plnění.

Pokud u plátce není žádné číslo účtu zveřejněno, opět za jeho odvod daně z přidané hodnoty ručí příjemce plnění. Pokud je platba za tuzemské zdanitelné plnění uhrazena na zahraniční účet, příjemce plnění ručí za odvod DPH i v případě, že tento zahraniční účet byl zveřejněn správcem daně

Kdo všechno může být nespolehlivým plátcem či osobou?

Za nespolehlivou je považována například firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500 000 korun, jíž neuhradí, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu.

Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání, případně vyměří daň jinak, než uvádí v přiznání k DPH.

Důvodem pro zařazení na černou listinu může být i to, že se subjekt účelově vyhýbá kontaktu se správcem daně nebo opakovaně neplní lhůty pro povinná podání. Přísnější měřítka určitě platí na společnosti sídlící na virtuálních adresách,“ upřesňuje poradce.

Znáte pojem nespolehlivá osoba?

Nespolehlivou osobou se pak na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Porušuje sice své daňové povinnosti, není ovšem ze zákona „plátcem DPH“.

Jde tedy buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a „závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně“, nebo o subjekty, jež přestaly být plátci daně v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH. Reálně je jich v Česku zhruba čtyřikrát tolik než nespolehlivých plátců (viz výše).

Institut „nespolehlivé osoby“ byl přitom zaveden až v roce 2017.  Stane-li se v budoucnosti plátcem DPH, což je teoreticky možné, je automaticky označena za nespolehlivého plátce.

Dokud není nespolehlivá osoba plátcem, jejímu obchodnímu partnerovi nebezpečí ručení nevzniká; pokud by se jím však stala, tak zde automaticky vzniká pro jejího obchodního partnera (v postavení odběratele) riziko ručení za neodvedenou daň,“ upozorňuje daňový poradce Pavel Běhounek.

Správce daně ovšem bere v potaz, jestli podnikatelé nebo firmy neplní své povinnosti úmyslně. Litera zákona totiž předpokládá „existenci účelovosti nekalostního jednání nebo snahy o vylákání neopodstatněné daňové výhody“ . Necílí se na neúmyslná pochybení nebo zřejmé omyly.

To, jak plátci plní či neplní své povinnosti, je vždy výhradně na posouzení správci daně, který sám rozhodne o případné sankci či záznamu ve výše zmíněném registru.

Správce daně pošle rozhodnutí. Lze se odvolat

Pokud firma či podnikatel obdrží rozhodnutí správce daně o označení za nespolehlivého plátce, může se proti němu do 15 dní odvolat. Ve veřejně dostupném registru se pak objeví až po vyřešení odvolání.

„Pokud už na blacklistu skončíte, je trestem nejen ztráta důvěry vašich odběratelů, ale musíte přejít ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací období, s čímž je spojeno více administrativy a četnější povinnosti. Správce daně si vás takříkajíc více hlídá,“ prozrazuje Michal Dvořáček.

Zbavit se označení nespolehlivý plátce DPH není snadné

Zbavit se označení „nespolehlivý plátce“ lze nejdříve po roce od rozhodnutí finančního úřadu. Pokud plátce po dobu 12 měsíců neporušil své povinnosti vztahující se k správě DPH, podá si žádost. Pokud je zamítnuta, dostane další šanci opět až za rok.

Firmy se musejí rozmyslet, zda jim zařazení na černou listinu, které může trvat i měsíce poté, co svá pochybení napraví, stojí za ztrátu reputace a za to, že budou pod větším drobnohledem finančních úředníků,“ varuje poradce.

Jak bezpečně zaplatit nespolehlivému plátci DPH?

Aby se partner nespolehlivého plátce vyhnul ručení a případnému dvojímu zaplacení DPH (dodavateli a finančnímu úřadu za nespolehlivého plátce), může využít zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH a zaplatit DPH místo dodavateli přímo na účet správce daně.

Současně s takovou platbou uvede

  • identifikaci poskytovatele zdanitelného plnění
  • daň, na kterou je úhrada určena
  • identifikaci příjemce zdanitelného plnění
  • den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění (pokud toto neuvede, bude se mít za to, že takovým dnem je den přijetí platby správcem daně)

Pokud ovšem nemáte písemný souhlas dodavatele, může se stát, že by po vás mohl částku, kterou jste místo jemu odvedli správci daně, vymáhat jako dluh. Více si přečtěte v paragrafu 109 zákona o DPH.

Zdroj informací naleznete ZDE.

Pokračujte ve čtení článků ekonomického typu v naší kategorii B2B novinky.