S internetovým obchodováním bohužel roste i počet porušení zákonů

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách internetového obchodování. V této oblasti uskutečnila 177 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 80 %. „Kontroly ČOI potvrdily, že i ve 3. čtvrtletí 2022 přetrvávají nedostatky zejména u poskytování kompletních informací o prodávaných výrobcích. V některých případech se obchodníci uchýlili i k nekalé obchodní praktice. Česká obchodní inspekce se bude segmentu internetového obchodování důsledně věnovat a kontroly budou dále pokračovat,“ uvádí k výsledkům kontrol ředitel ČOI Jan Štěpánek.

Česká obchodní inspekce (ČOI)  uskutečnila v období od 1. července do 30. října tohoto roku 177 kontrol, které byly zaměřené na nabídku a prodej výrobků po internetu

Kontrolovanými subjekty byly podnikající fyzické a právnické osoby vyvíjející obchodní aktivity v internetovém prostředí. ČOI kontrolovala především dodržování povinností, které provozovateli ukládá zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Česká obchodní inspekce v této oblasti zjistila porušení zákonů ve 142 případech (80,2 %). Zjištěné procento porušení právních předpisů neodráží reálnou úroveň elektronického obchodování v ČR, protože kontroly České obchodní inspekce jsou cílené převážně na obchodníky, na které inspekce eviduje podání spotřebitelů (často i několik na jednoho obchodníka), nebo má důvodné podezření, že by mohlo docházet k porušování zákonů.

Jaké zjistila ČOI (Česká obchodní inspekce) nedostatky?

Česká obchodní inspekce zjistila, že zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl ve sledovaném období porušen ve 297 případech. Konkrétně se jednalo o porušení těchto ustanovení:

  • v 75 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • v 63 případech prodávající použil vůči spotřebiteli klamavé konání ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele, apod. (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, 3)
  • v 53 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)
  • v 51 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů – ADR (§ 14)
  • ve 24 případech nedodržel obchodník postup při uplatnění a řešení reklamací, zejména v oblasti, kdy prodávající má povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3)

Porušení dalších ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. bylo zjištěno v menším rozsahu.

V dalších 30 případech se jednalo o porušení jiných právních předpisů, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce, např. zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (10 případů) nebo zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (8 případů).

Právní předpisy Evropské unie byly porušeny ve 23 případech.

ČOI (Česká obchodní inspekce) uložila následující sankce

Ve sledovaném období (1. červenec – 30. září 2022) nabylo právní moci celkem 192 pokut subjektům podnikajícím v online prostředí a to v celkové výši 3 203 000 Kč.

Nejvyšší pokuta, ve výši 300 000,- Kč, byla pravomocně uložena společnosti Kovonástroje s.r.o., která prostřednictvím internetových stránek https://www.kovonastroje.cz mimo jiné prodávala respirátor FFP2/KN95, model 9052A, který ze zákona nemohl být vůbec prodáván na tuzemském trhu, neboť nedisponoval příslušným prohlášením o shodě (postrádal označení „CE“). Součástí sankce jsou i další zjištěná porušení právních předpisů.

Druhá nejvyšší pokuta, ve výši 250 000,- Kč, byla pravomocně uložena společnosti FINALTY TARGET MEDIA s.r.o., která provozuje webové stránky https://mollio.cz. Spotřebiteli jasným a jednoznačným způsobem nesdělila, že se nejedná o tzv. klasický obchodní model internetového obchodu, ale že jde „pouze“ o zprostředkování prodeje výrobků, kdy prodávajícím je třetí subjekt ze země mimo EU, obvykle z Číny. Tím se dopustila klamavé obchodní praktiky.

Zdroj informací: https://www.coi.cz/s-internetovym-obchodovanim-rostou-i-pocty-poruseni-zakonu/

Další články ekonomického charakteru si přečtěte v naší kategorii B2B novinky.

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com