Některé české e – shopy stále klamou spotřebitele. Česká obchodní inspekce (ČOI) uskutečnila ve 3. čtvrtletí 2021 kontroly zaměřené na dodržování právních předpisů v internetovém obchodování. Provedla 183 kontrol a více než v 80 procentech zjistila, že obchodníci provozující tuzemské e-shopy nedodrželi zákony. Nejčastěji neinformují spotřebitele o podmínkách a způsobu uplatnění práva zakoupené zboží reklamovat, o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) a také velmi často poskytují spotřebiteli nepravdivé informace nebo informace, které ho uvádí v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu apod.

Česká obchodní inspekce (ČOI) provedla v období od 1. července do 30. září 2021 kontrolní akci zaměřenou na internetové obchodování. Celkem uskutečnila 183 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 152 případech (83,1 %). Konečné vyčíslení nezahrnuje rozpracované kontroly.

Některé české e - shopy stále klamou spotřebitele

Zjištěné nedostatky – pochybení českých e – shopů

Česká obchodní inspekce zjistila celkem ve 343 případech porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nejčastěji se jednalo o tyto případy:

  • v 78 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace, společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • v 77 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů – ADR (§ 14)
  • v 71 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele, atp. (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, 3)
  • v 59 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)
  • ve 24 případech prodávající nesplnil povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3)

Méně časté porušení dalších ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. bylo zjištěno ve 34 případech.

V 57 případech obchodníci porušili další právní předpisy jako například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/302 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace. Dále pak zákon byl porušován č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Některé české e - shopy stále klamou spotřebitele

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí 2021 pravomocně uložila 304 pokut v celkové výši 4 126 500 Kč.

Nejvyšší sankce, a to ve výši 1 150 000 Kč, uložila ČOI pravomocně společnosti ELI ATD s.r.o. Ta mimo jiné nabízela i formou letáku k prodeji „frekvenční čip“ s ochranou před virem COVID-19 s možností jeho objednání telefonicky, sms nebo e-mailem a prostřednictvím internetových stránek uváděla nepravdivou informaci o jeho vlastnostech. Tento čip také nabízela na internetových stránkách www.biorezonance-litomerice a www.bicomltm.cz se stejnou možností objednání. (Leták je součástí této zprávy níže.)

Kontrolní výsledky, i přes zjištěné procento porušení právních předpisů (83,1 %), nelze považovat za skutečný odraz stavu elektronického obchodování v České republice. Ke kontrole jsou také vybíráni prodejci s možným problémovým sortimentem (např. prodej hraček, prodej výrobků, u kterých je dáno podezření z porušení některých práv duševního vlastnictví). Kontrola je cílena i na internetové obchody, které na základě výsledků předchozích kontrol opakovaně porušují dozorovanou legislativu nebo je na ně úřad upozorněn podnětem z řad spotřebitelské veřejnosti.

Vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům v této oblasti bude Česká obchodní inspekce v těchto kontrolách pokračovat i v následujícím období.

Zdroj všech fotografií v tomto článku: pixabay.com