Kdo je nespolehlivý plátce DPH? V Česku jich přibývá, byť stále pomaleji. Jak se podnikatelé či firmy stávají takzvanými nespolehlivými plátci DPH? Mají na dani z přidané hodnoty dluh nejméně půl milionu korun, neplní lhůty pro povinná podání nebo jsou zapojeni do podezřelých obchodů.

Sobotkova i Babišova vláda zavedly v nedávné minulosti u daně z přidané hodnoty několik nástrojů pro boj s daňovými úniky případně karuselovými podvody. K těm nejúčinnějším patří například kontrolní hlášení nebo rozšíření systému reverse charge. „Přesto v Česku stále přibývá takzvaných nespolehlivých plátců i nespolehlivých osob. Na blacklistu se každým rokem objevuje více podniků i podnikatelů než v roce předchozím,“ připomíná poradce Michal Dvořáček.

Za první tři čtvrtletí loňského roku přibylo v zemi 1 440 subjektů, které mají problémy s odváděním DPH. Šlo sice o nejnižší přírůstek od roku 2015, i tak se jejich počet meziročně zvýšil o 11 procent.

Společnost Bisnode registrovala v roce 2020 na černé listině nespolehlivých firem zhruba 21 500 subjektů, z toho 5 500 nespolehlivých plátců DPH a 16 000 nespolehlivých osob.

Registr nespolehlivých plátců a nespolehlivých osob se přesto v poslední době plní výrazně pomaleji, než jsme byli zvyklí v letech 2016 až 2019. Ve 2. kvartálu 2020 přibylo 288 subjektů, což byl nejnižší čtvrtletní přírůstek od roku 2014,“ připouští analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Jak jsou definováni nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba a jak se zařazení na blacklist vyhnout? Vše podstatné se dočtete v následujícím textu.

Pozor na to, s kým obchodujete

Ze zákona je nespolehlivým plátcem DPH obecně označen ten, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně.

Stručnou a obecnou definici upřesňuje na svých webových stránkách generální finanční ředitelství. Podrobnosti najdete v paragrafu 106a zákona o DPH.

Pro ostatní podnikatele, kteří platí DPH, a s těmito subjekty obchodují, jsou nespolehliví plátci nebezpeční tím, že pokud od nich odeberou zboží nebo službu, sami ručí za odvod daně. A finanční úřad ji od nich bude vymáhat.

Proto bych podnikatelům doporučoval sledovat registr plátců DPH a pečlivě prověřovat své obchodní partnery. Každý nespolehlivý plátce je označen v celostátním registru plátců DPH registrovaných v ČR, který je zveřejněný na stránkách Ministerstva financí,“ upozorňuje Dvořáček.

Vyhledávání v registru je snadné. Příslušného plátce najdete buď podle daňového identifikačních čísla (DIČ), nebo přímo podle údajů o nespolehlivosti. Zadáte-li do vyhledávání „nespolehlivý plátce“ nebo „nespolehlivá osoba“, daňový portál vám rizikový subjekt a údaje/informace o něm zobrazí.

Registr plátců DPH je užitečný

Registr plátců DPH obsahuje údaje o plátcích DPH, skupinách plátců DPH a identifikovaných osobách.

Kromě základních informací o subjektu jako jsou jeho daňové identifikační číslo (DIČ), právní formu, obchodní název nebo sídlo, zde jsou už osmým rokem dostupné klíčové informace týkající se ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty , nespolehlivých plátců a také uveřejněna čísla bankovních účtů plátců DPH.

Rizikoví plátci DPH:

  1. Pokud je plátce DPH v registru označen jako nespolehlivý plátce, ručí za odvod daně příjemce plnění.
  2. Pokud u plátce není žádné číslo účtu zveřejněno, opět za jeho odvod daně z přidané hodnoty ručí příjemce plnění.
  3. Pokud je platba za tuzemské zdanitelné plnění uhrazena na zahraniční účet, příjemce plnění ručí za odvod DPH i v případě, že tento zahraniční účet byl zveřejněn správcem daně

Koho lze označit za nespolehlivého plátce či osobu?

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500 000 korun, jíž neuhradí, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu.

Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání, případně vyměří daň jinak, než uvádí v přiznání k DPH.

Důvodem pro zařazení na černou listinu může být i to, že se subjekt účelově vyhýbá kontaktu se správcem daně nebo opakovaně neplní lhůty pro povinná podání. Přísnější měřítka určitě platí na společnosti sídlící na virtuálních adresách,“ upřesňuje poradce.

Nespolehlivou osobou se pak na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Porušuje sice své daňové povinnosti, není ovšem ze zákona „plátcem DPH“.

Jde tedy buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a „závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně“, nebo o subjekty, jež přestaly být plátci daně v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH. Reálně je jich v Česku zhruba třikrát tolik než nespolehlivých plátců.

Institut nespolehlivé osoby byl zaveden teprve relativně nedávno

Institut „nespolehlivé osoby“ byl přitom zaveden až v roce 2017.  Stane-li se v budoucnosti plátcem DPH, automaticky je označena za nespolehlivého plátce.

Dokud není nespolehlivá osoba plátcem, jejímu obchodnímu partnerovi nebezpečí ručení nevzniká; pokud by se však stala plátcem, tak zde automaticky vzniká pro jejího obchodního partnera (v postavení odběratele) riziko ručení za neodvedenou daň,“ upozorňuje daňový poradce Pavel Běhounek.

Správce daně ovšem bere v potaz, jestli podnikatelé nebo firmy neplní své povinnosti úmyslně. Litera zákona totiž předpokládá „existenci účelovosti nekalostního jednání nebo snahy o vylákání neopodstatněné daňové výhody“ . Necílí se na neúmyslná pochybení nebo zřejmé omyly.

To, jak plátci plní či neplní své povinnosti, je vždy výhradně na posouzení správci daně, který sám rozhodne o případné sankci či označení ve výše zmíněném registru.

Proti zaslanému rozhodnutí správce daně se lze odvolat

Pokud firma či podnikatel obdrží rozhodnutí správce daně o označení za nespolehlivého plátce, může se proti němu do 15 dní odvolat. Ve veřejně dostupném registru se pak objeví až po vyřešení odvolání.

Pokud už na blacklistu skončíte, je trestem nejen ztráta důvěry vašich odběratelů, ale musíte přejít ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací období, s čímž je spojeno více administrativy a četnější povinnosti. Správce daně si vás takříkajíc více hlídá,“ prozrazuje Michal Dvořáček.

Jak se zbavit označení nespolehlivý plátce?

Zbavit se označení „nespolehlivý plátce“ lze nejdříve po roce od rozhodnutí finančního úřadu. Pokud plátce po dobu 12 měsíců neporušil své povinnosti vztahující se k správě DPH, podá si žádost. Pokud je zamítnuta, dostane další šanci opět až za rok.

Firmy se musejí rozmyslet, zda jim zařazení na černou listinu, které může trvat i měsíce poté, co svá pochybení napraví, stojí za ztrátu reputace a za to, že budou pod větším drobnohledem finančních úředníků,“ varuje poradce.

DPH lze zaplatit přímo správci daně místo nespolehlivému plátci

Aby se partner nespolehlivého plátce vyhnul ručení a případnému dvojímu zaplacení DPH (dodavateli a finančnímu úřadu za nespolehlivého plátce), může využít zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH a zaplatit DPH místo dodavateli přímo na účet správce daně.

Současně s takovou platbou uvede

  • identifikaci poskytovatele zdanitelného plnění
  • daň, na kterou je úhrada určena
  • identifikaci příjemce zdanitelného plnění
  • den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění (pokud toto neuvede, bude se mít za to, že takovým dnem je den přijetí platby správcem daně)

Zdroj informací a více podrobností: https://www.businessinfo.cz/clanky/kdo-je-nespolehlivym-platcem-dph-v-cesku-jich-pribyva-byt-stale-pomaleji/?utm_medium=email&utm_source=sendpress&utm_campaign

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com