Česká obchodní inspekce (ČOI) varuje před některými typy nabíječek pro notebooky

70 % kontrolovaných nabíječek pro notebooky nevyhovělo

Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce kontrolní akci zaměřenou na síťové napájecí zdroje pro notebooky. Celkem zkontrolovala 27 typů výrobků a nedostatky zjistila u 19 typů. K testování vybrala 7 typů výrobků a všechny typy byly po technické stránce nevyhovující. Jeden výrobek byl vyhodnocen jako vysoce rizikový a ČOI uložila zákaz prodeje a nařídila stažení z trhu.

Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce 26 kontrol, které byly zaměřené na bezpečnost síťových napájecích zdrojů pro notebooky. Cílem akce byla kontrola plnění právních předpisů. Ty ukládají hospodářským subjektům dodržovat příslušná technická a administrativní ustanovení. Kontroly probíhaly u 24 distributorů a 2 výrobců.

Kontroly ČOI odhalily, že nabíječky pro notebooky měly administrativní i technické nedostatky

Česká obchodní inspekce zjistila u 19 napájecích zdrojů nedostatky. V 5 případech byly zjištěny nedostatky v informačních povinnostech (návod k použití, bezpečnostní instrukce), ve 12 případech nebyly výrobky označeny kontaktními údaji výrobce. Další porušení byla zjištěna v menším počtu.

Součástí kontrolní akce byl i odběr 7 vzorků výrobků, které byly zaslány k odbornému testování. Všechny testované vzorky nevyhověly po technické stránce. U jednoho výrobku bylo vydáno ochranného opatření – stažení z trhu a zákaz dodávání na trh. Výrobek byl rovněž nahlášen do databáze Safety Gate. Více zde: https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-nabijecku-pro-notebooky-adp-90sb-bb/

U ostatních výrobků nebyly zjištěné závady natolik závažné, aby bylo nutno přistoupit k okamžitému stažení výrobků z trhu a od spotřebitelů. Podnikatelským subjektům byla uložena příslušná opatření za účelem nápravy zjištěných nedostatků.

Česká obchodní inspekce (ČOI) za výše zjištěná porušení právních předpisů (§ 9 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh) uložila 9 pokut v celkové hodnotě 28 500 Kč.

Výsledky kontrolní akce zaměřené na síťové napájecí zdroje pro notebooky potvrzují, že se u 70 % kontrolovaných výrobků vyskytují nedostatky technického a administrativního charakteru. Vzhledem k tomu, že napájecí zdroje pro notebooky jsou spotřebiteli velmi často využívány, bude Česká obchodní inspekce v těchto kontrolách pokračovat, aby eliminovala míru rizika používání nebezpečných zařízení.

Příslušné právní předpisy:

 

  • zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
  • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
  • nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice LVD 2014/35/EU), nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (směrnice EMC 2014/30/EU)
  • nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2011/65/EU)
  • nařízení EP a Rady č. 765/2008 – požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh

 

Podmínky pro výrobu síťových napájecích zdrojů pro notebooky jsou stanoveny harmonizovanými normami:

  • ČSN EN 62368-1 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky
  • ČSN EN 61558-1 ed. 2 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Zdroj informací: https://www.coi.cz/70-kontrolovanych-nabijecek-pro-notebooky-nevyhovelo/

Zdroj úvodní fotografie v tomto článku naleznete ZDE.

Další články ekonomického charakteru naleznete ZDE.